Veřejná zakázka: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10911
Systémové číslo: P19V00000435
Datum zahájení: 10.09.2019
Nabídku podat do: 19.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je aktualizace a zpřesnění podmínek ochrany krajinného rázu v rámci míst krajinného rázu, revize a případné doplnění limitů ve vztahu k § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v místech krajinného rázu pro volnou krajinu a vymezení ploch v území, kde bude uplatňována větší míra dohledu a při posuzování záměrů bude postupováno podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) (limity stanovené v rámci územních plánů (ÚP), regulačních plánů (RP), případně ÚP s prvky RP), podle Metodického pokynu MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování k uplatňování § 12 odst. 4 (ZOPK), který byl publikován ve Věstníku MŽP (Ročník XXVII, září 2017, Částka 9). Dílo bude zahrnovat zjednodušení kategorizace sídel, ve vybraných sídlech stanovení ploch doporučených k regulačnímu řešení zástavby, ploch doporučených k dohodě ve smyslu §12 odst. 4 ZOPK, urbánních zón (neboli „SUK“ – segment urbanizované krajiny). Dále pak stanovení aktualizovaných limitů a doporučení pro vymezené plochy, stanovení nezastavitelných ploch ve volné krajině ve smyslu § 18 stavebního zákona včetně aktualizace delimitace pásem ochrany krajinného rázu. Celkem je třeba stanovit plochy u minimálně 40 sídelních celků (viz tabulka), a to včetně zpřesnění základních podmínek ochrany krajinného rázu. U minimálně 12 sídelních celků (viz tabulka) je třeba zpřesnit základní podmínky ochrany krajinného rázu. Třetí část tvoří sídla s kompaktním plošným a prostorový uspořádáním zástavby, kde ve vztahu k plochám je PHKR dostačujícím nástrojem k efektivní ochraně krajinného rázu. Aktivity budou zahrnovat rešeršní a terénní a průzkumy, podrobnou dokumentaci. Výstupy budou obsaženy ve všech částech PHKR, tedy (textové části, tabulkových i mapových výstupech a obrazové dokumentaci).

Předpokládaná hodnota za tuto část veřejné zakázky je: 157.025 Kč bez DPH.

Další částí veřejné zakázky je: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 363 636 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky