Veřejná zakázka: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10871
Systémové číslo: P19V00000395
Datum zahájení: 22.08.2019
Nabídku podat do: 06.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je úprava dílčích částí stávající studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Slavkovský les. Vymezení ploch v území, kde bude uplatňována větší míra dohledu a při posuzování záměrů bude postupováno podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) (limity stanovené v rámci územních plánů (ÚP), regulačních plánů (RP), případně ÚP s prvky RP), podle Metodického pokynu MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování k uplatňování § 12 odst. 4 ZOPK, který byl publikován ve Věstníku MŽP (Ročník XXVII, září 2017, Částka 9). Z vymezení bude zřejmé, na jakých částech ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách sídel nelze předpokládat dohodu ve smyslu §12 odst. 4 ZOPK (dohoda možná pouze na úrovni RP, popřípadě ÚP s prvky RP), a na jakých částech zastavěného a zastavitelného území sídel lze realizovat dohodu ve smyslu §12 odst. 4 ZOPK s příslušnými limity.

Veřejná zakázka je dělená na dvě části, které jsou zadány v jednotlivých zadávacích řízeních:
1) Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les
2) Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Předpokládaná hodnota této části VZ: 157.025Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 363 636 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Seznam účastníků