Veřejná zakázka: Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10702
Systémové číslo: P19V00000227
Datum zahájení: 09.05.2019
Nabídku podat do: 16.05.2019 09:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Řízená pastva travních porostů v NPR Karlštejn (pastvin a stepních trávníků) s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin velkým (cca 150 - 200 ks) stádem ovcí na celkové ploše cca 4,25 ha v době do 31. října 2019 na lokalitách:
Pání hora v NPR Karlštejn – step na jihozápadním svahu [Ka 42] a jižní svah podle lomu včetně vrcholové plošiny [Ka 41] na pozemcích pč. 118/1, 118/2, 118/3 a 137/1, 137/3 v kú. Bubovice na celkové ploše 3,72 ha [mapa 2].
– První etapa pastvy musí být na této lokalitě ukončena nejpozději v termínu, který stanoví zadavatel dle aktuálního stavu vegetace, a druhá etapa může začít nejdříve po 15. červenci.
– V každé etapě bude ponechána nepasená plocha v rozsahu cca 1/5 až 1/4 z výměry příslušné části lokality.
Mužíkovy pole v NPR Karlštejn – louka u Bubovického potoka na úpatí Pání hory [Ka 63] na pozemcích pč. 116/2 v kú. Bubovice a pč. 571, 573 v kú. Srbsko na celkové ploše 0,53 ha [mapa 2].
– Plocha by měla být vypasena 2x za sezónu.

Další obecné podmínky pro provádění pastvy:
• Pastva na lokalitách bude převážně provedena ve dvou etapách v jarním a letním (podzimním) období.
• Zvířata se při pastvě smí pohybovat pouze na vymezených pozemcích dle plánků v příloze.
• Pouze při přehánění pro noční ustájení a pro napájení se mohou pohybovat mimo tyto vymezené plochy.
• Plochy musí být vypásány rovnoměrně, přednostně pomocí síťových oplůtků, tak, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci zvířat na malých plochách a k poškozování drnu. Intenzita pastvy bude usměrňována dle pokynů pracovníků Správy CHKO Český kras.
• Podle stavu vegetace po provedení pastvy bude určena případná nutnost pokosení nedopasků nebo vyřezání výmladků dřevin na lokalitách, a to v maximálním rozsahu do 0,1 ha celkové plochy. Součástí díla je i vysekání koridorů pro pastevní oplocení v porostech křovin.
• Délka (intenzita) pastvy na jednotlivých lokalitách bude upřesněna podle aktuálního stavu vegetace objednatelem.
• Zhotovitel povede evidenci pastvy podle jednotlivých ploch (oplůtků) v pastevním deníku, který po ukončení pastvy předá objednateli. V evidenci budou uvedeny počty zvířat ve stádě (s rozlišením druhu a na dospělé kusy a mláďata) a jejich změny. Dále zde bude evidován počátek a konec pastvy v každém oplůtku. Jednotlivé oplůtky budou zakresleny do plánku lokality.

Zadavatel pro informaci přikládá seznam všech částí veřejné zakázky:
Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 1. část, systémové číslo: T002/19/V00056824
Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 2. část, systémové číslo: T002/19/V00056825
Řízená pastva velkým stádem ovcí (cca 150 - 200 ks) v NPR Karlštejn a NPR Koda - 3. část, systémové číslo: T002/19/V00056826

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je: 96.106 Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 469 460 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky