Veřejná zakázka: Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území_2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1001
Systémové číslo: P14V00000992
Počátek běhu lhůt: 18.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území_2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Podklady pro zadání veřejné zakázky v hodnotě 6 022 000 Kč na akci: „Instalace infopanelů a hraničníků – NI 71+72“

1) Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je instalace dřevěných infopanelů a hraničníků. Akce je financovaná zadavatelem v rámci projektu posílení návštěvnické infrastruktury a navazuje na výrobu dřevěných částí, grafické práce a výrobu desek s grafikou.

Projekt má za cíl nabídku zařízení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích v kvalitě odpovídající současným potřebám. V rámci této zakázky jde o podávání informací formou infopanelů a infotabulek. Ty podávají dvěma odlišnými formami informace o maloplošných zvláště chráněných územích v péči AOPK ČR.

Infotabulky budou rozmístěné na hraničníky označující hranice jednotlivých území. Instalaci provedou správy CHKO samy (s výjimkou infotabulek, jež budou součástí nově instalovaných hraničníků - viz následující odstavec) a není tedy předmětem výběrového řízení.

Předmětem této zakázky je instalace infopanelů a hraničníků v obvodu působnosti 10 správ CHKO (Instalace v obvodu působnosti dalších 14 správ CHKO je předmětem jiné veřejné zakázky). Na hranice chráněných území se instaluje celkem 769 nových hraničníků, většinou místo těch, které jsou již na konci životnosti. Hraničníky se instalují včetně smaltovaných tabulí a infotabulek, které budou k vyzvednutí na příslušné správě CHKO. Kontaktní osoba příslušné správy CHKO přitom může v každém jednotlivém případě ustoupit od požadavku připevnění smaltované tabule nebo infotabulky nebo může sdělit, že smaltované tabule mají být použity ze stávajícího dožilého hraničníku, který je nahrazován.

Do většiny MZCHÚ v péči AOPK ČR bude umístěn nový infopanel s rozměrem tabule 80x120 cm. Do velkých území bude umístěno více infopanelů se shodnou podobou tabule. S ohledem na místní podmínky se umísťují stojany pro infopanely ve 4 různých provedeních, celkově jde o 295 infopanelů. Kontaktní osoba příslušné správy CHKO přitom může v každém jednotlivém případě ustoupit od požadavku připevnění desky s grafikou na sojan infopanelu

Poloha všech objektů k instalaci je dána souřadnicemi ve formátu GPS v tabulkách – příloze č. 1 smlouvy o dílo. Je zohledněna příslušnost jednotlivých správ k ZCHÚ ležícím mimo CHKO – seznam pracovišť jako částí zakázky je níže). V návaznosti na územní řízení a projednávání s vlastníky pozemků může dojít ke změně umístění jednotlivých objektů nebo k rozhodnutí o tom, že se některý objekt nebude instalovat. Nabídky uchazečů proto musejí obsahovat jednotkové ceny za instalaci každého hraničníku a každého infopanelu. Pokud je nahrazován dožilý objekt přímo v místě instalace, sdělí kontaktní osoba příslušné správy CHKO, zda mají být části dožilého objektu ponechány na místě nebo dopraveny do sídla správy CHKO.

Předmětem této zakázky je instalace hraničníků (1 typ) a infopanelů (4 typy). Zakázka v sobě zahrnuje převzetí uskladněných dřevěných výrobků ze skladu (umístění skladu bude známo po ukončení VŘ na jejich výrobu; převzetím bude pověřen předem dohodnutý pracovník vítěze výběrového řízení, jeho úkolem bude zkontrolovat, zda během uskladnění nedošlo k poškození výrobků), převzetí tabulí s grafikou a případně smaltovaných tabulí (v sídle příslušné správy CHKO), doplnění dalších součástí potřebných pro instalaci (kovové patky a materiál na ukotvení), dopravu veškerého materiálu na místo instalace a vlastní instalaci. Pokud bude v průběhu tohoto procesu cokoli ještě dočasně uskladňováno, zahrnuje zakázka i takové uskladnění. Technické parametry pro ukotvení v terénu jsou stanovené v materiálu „Posouzení konstrukcí“, zejména v části G/ZALOŽENÍ a ve výkresech č. 1.3.2 k pěti typům objektů (hraničník, infopanel typu Standard, infopanel typu Standard2, infopanel typu Beskydy, infopanel typu Jeseníky). Tyto technické parametry jsou obsahem přílohy č. 4 k návrhu smlouvy o dílo. Kovový profil bude vždy opatřen ochranným nátěrem hnědé barvy.

Převzetí ze skladu bude probíhat na základě pověření konkrétní osoby objednatelem (uchazeč uvede v příloze č. 2 návrhu smlouvy kontaktní osobu). Termín převzetí si dohodne tato kontaktní osoba s kontaktní osobou subjektu odpovědného za uskladnění (tu zhotoviteli sdělí objednatel). Termín převzetí ze skladu nesmí být pozdější než termín zhotovení zakázky. O převzetí ze skladu bude sepsán protokol, ve kterém bude uveden typ a počet výrobků a konstatování, že žádný z předávaných výrobků není poškozený (viz vzor v příloze č. 2 návrhu smlouvy).

Předání instalovaných objektů proběhne v termínu předem dohodnutém s pověřeným pracovníkem příslušné správy CHKO za jeho osobní přítomnosti podepsáním předávacího protokolu, nejpozději však do 8. prosince 2014, resp. do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy pro prioritní území. Prioritní území jsou v příloze č. 1 návrhu smlouvy uvedena tučným písmem.

Dodavatel zodpovídá za případné škody vzniklé na předmětu zakázky od převzetí jednotlivých částí až do doby předání. Zároveň poskytuje záruku na pevnost ukotvení v zemi a prorezavění kotevního profilu odpovídající přírodním podmínkám v místě instalace v délce 24 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění.

Vzhledem k tomu, že zakázka je vypisována opakovaně (původní zakázka byla zrušena v 10 z 24 částí), vztahuje se veřejná zakázka pouze k těm částem, které jsou nově zadány.

Seznam částí zakázky (působnosti pracovišť zadavatele):
1 - Blaník
2 - Blanský les
3 - Český les
4 - Jeseníky
5 - Křivoklátsko
6 - Litovelské Pomoraví
7 - Moravský kras
8 - Slavkovský les
9 - Žďárské vrchy
10 - Železné hory

Popis prací:
Instalace objektů návštěvnické infrastruktury ve výše uvedených typech a počtech na určená místa, nejpozději do 8. 12. 2014.

2) Předpokládaný začátek realizace zakázky: po skončení řízení o VZ

3) Termín dokončení zakázky: do 8. 12. 2014

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 246 280 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky