Smlouva: Analytická a vývojová spolupráce v letech 2019 - 2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3527
Evidenční číslo: 190241
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 808 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 808 000,00

Název (předmět)

Analytická a vývojová spolupráce v letech 2019 - 2020

Schválil / podepsal

Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

Stručný popis

Analytická a vývojová spolupráce v souvislosti s vytvořením a následnou implementací informačního systému StaR.

Nejedná se o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"). Tato smlouva je uzavřena s odkazem na § 11 ZZVZ, tj. postupem formou tzv. vertikální spolupráce, neboť jsou kumulativně splněny podmínky pro uzavření smlouvy stanovené v § 11 odst. 1 ZZVZ, a to (i) zadavatel ovládá osobu dodavatele obdobně jako své organizační jednotky, (ii) v osobě dodavatele nemá majetkovou účast jiná osoba než zadavatel, (iii) více než 80 % celkové činnosti dodavatele je prováděno při plnění úkolů, které mu byly svěřeny zadavatelem (podmínka podílu činnosti je splněna, neboť více než 80 % obratu dodavatele plyne z financování úkolů, které mu byly svěřeny zadavatelem, přičemž zadavatel dodavatele právě za účelem plnění takových úkolů zřídil). Informaci o tomto záměru vzala na vědomí vláda České republiky dne 10. 01. 2019 v souladu s bodem I./1./a)/aa) usnesení vlády České republiky ze dne 22. 03. 2017 č. 208, o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy