Smlouva: Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 24
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 872 000,00
Zadávací řízení: Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II.

Název (předmět)

Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II.

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je na základě důkladné analýzy trhu zpracovat referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, a tím umožnit Řídicímu orgánu Operačního programu Životní prostředí u zdrojů znečišťování ovzduší celkové vyhodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v rámci PO2 a PO3 OPŽP, a dále pak usnadnit žadatelům o finanční podporu z evropských fondů na oblast ochrany ovzduší orientaci ve volbě nejefektivnějších technik za účelem zvýšení environmentálních přínosů finančních prostředků poskytovaných z připravovaných programů na programové období 2014+. Bližší specifikace projektu je uvedena v Příloze č. 2 ZD. Veřejná zakázka je administrována externím administrátorem v elektronickém nástroji na internetové adrese https://www.ppe.cz/v2/profil/mzp

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Samostatné oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy