Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk časopisu Krkonoše - Jizerské hory
Odesílatel Radka Braunová
Organizace odesílatele Správa Krkonošského národního parku [IČO: 00088455]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2016 07:58:09
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vzorky budou posuzovány z hlediska percepce čtenářem. Na měření nejsme zařízeni, ale např. zhoršený soutisk bývá u nejméně kvalitních vzorků očividný. Rovněž barevné podání nemůžeme na vzorcích bez znalosti předloh a nastavení tisku měřit, nýbrž pouze zhodnotit z hlediska estetického výsledku.

K algoritmu přidělování bodů: už vzhledem k tomu, že neznáme předem počet přihlášených nabídek, nemůžeme algoritmus upřesnit podrobněji, než je popsán ve všeobecné části zadání: "Každý člen komise pro hodnocení nabídek udělí každé nabídce počet bodů v daném subkritériu. Následně bude vypočten průměrný počet bodů subkritéria a následně konečný počet bodů v daném kritériu. Přidělený počet bodů musí vždy vycházet z porovnání nejvhodnější a hodnocené nabídky. Není možné nastavit hodnocení subjektivních kritérií tak, aby výsledek hodnocení jednotlivých nabídek závislé na počtu došlých nabídek. Hodnocení subjektivních kritérií nelze nastavit ani způsobem, kdy by mezi první, druhou a dalšími nabídkami byly předem stanoveny fixní bodové rozdíly."

Původní zpráva

Datum 08.04.2016 09:21:51
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den.


Žádáme o odpovědi na dotazy, které se týkají hodnocení kvality předkládaného vzorku.

Většina z popisovaných kritérií pro hodnocení kvality tiskoviny je měřitelná tzn., objektivně hodnotitelná. V zadávací dokumentaci je však uváděno pouze subjektivní posuzování jednotlivých kritérií členy komise. Bude posuzována shoda s normou ISO 12647 a budou mít členové komise k dispozici důležitosti hodnocení odpovídající a zkalibrované měřicí přístroje?

Jakým algoritmem bude konkrétnímu vzorku tiskoviny přidělována výše bodů posuzovaného subkritéria v rozmezí 1-50 tzn., co bude u jednotlivých kritérií tím parametrem určujícím body?

Děkujeme za odpovědi.