Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře KOPIE: Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7502031003552
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7502021003552] 02: Oznámení o zakázce


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifikační číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122551
K rukám:
Ing. Josef Dohnal
       
E-mail:
josef.dohnal@mzp.cz
Fax:
+420 267126551
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.mzp.cz/vz00001835
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika
Kód NUTS CZ0 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet 5
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: 4 nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
215 000 000
   
Měna:
CZK
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky včetně vypracování projektové dokumentace.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45254100-3
 
Další předměty
45255500-4
45340000-2
71320000-7
71242000-6
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
215 000 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  48  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Veřejná zakázka je financována z výnosu z úhrad za vydobyté nerosty podle § 32a odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Poskytnuté práce budou hrazeny na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vyhotoveného v souladu s platnými právními předpisy a požadavky zadavatele. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací. Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury se všemi náležitostmi činí 28 dní. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, bude vrácena zpět. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury. Povinnost zadavatele uhradit fakturovanou částku je splněna odepsáním z účtu zadavatele.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel si dále vyhrazuje požadavek, aby tyto věcně vymezené části plnění předmětu veřejné zakázky nebyly plněny subdodavatelem:
- zpracování plánů zajištění starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle § 6 vyhlášky o hornické činnosti, na podkladě projektu, a
- zabezpečení starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou o bezpečnostních požadavcích a zákonem o hornické činnosti, na podkladě projektu.

Uchazeč je povinen mít zabezpečený výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona o hornické činnosti, a to po celou dobu plnění této veřejné zakázky.

Vybraný uchazeč se nesmí přímo ani subdodavatelsky podílet v rámci jedné části veřejné zakázky (respektive jedné oblasti dle působnosti obvodních báňských úřadů) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Generální dozor objednatele“.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ uchazeč prokáže způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 ZVZ.

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ splňuje uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to oprávnění k hornické činnosti podle § 2 písm. c), g), i) a § 3 písm. c), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona: Seznam prací provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto prací. Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
Podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona: Seznam vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných prací, s uvedením jejich jmen, funkcí a délky odborné praxe.
Bližší informace viz. zadávací dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
81322/ENV/14-Ib
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 238-418168 ze dne 10/12/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 31/03/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 31/03/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
180
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/03/2015 (dd/mm/rrrr)
Čas:
14:15 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Sídlo zadavatele (Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10).
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě (osoba oprávněná či uchazečem zmocněná), a další osoby za zadavatele.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, která je zveřejněna a zpřístupněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/02/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
1
Název
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - oblast 1
1) STRUČNÝ POPIS
V části 1 veřejné zakázky budou realizovány práce v rámci území, které spadá do působnosti Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského, Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45254100-3
 
Další předměty
45255500-4
45340000-2
71320000-7
71242000-6
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
140 000 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
(dd/mm/rrrr)  
dokončení
(dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Uchazeč musí mít po celou dobu plnění veřejné zakázky zabezpečen výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb.
Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
2
Název
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - oblast 2
1) STRUČNÝ POPIS
V části 2 veřejné zakázky budou realizovány práce v rámci území, které spadá do působnosti Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45254100-3
 
Další předměty
45255500-4
45340000-2
71320000-7
71242000-6
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
75 000 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
(dd/mm/rrrr)  
dokončení
(dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
Dodavatel musí mít po celou dobu plnění veřejné zakázky zabezpečen výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb.

Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------