Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o provedení udržovacích a opravných prací na rybniční soustavě v PR Bažantula na p. č.: 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2183/1,2183/2, 2183/3, 2183/6, 2272, 2264 v k. ú. Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
Realizace bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ zpracované Ing. Milanem Bartolšicem – AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 02 Břeclav, v březnu 2015 a doplněné v červnu 2016 (dále PD).
Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. rozborů, geodetických prací, poplatků, majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa) stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací i majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa. Pouze finanční plnění nájemních smluv uvedené v příloze č.2_3 není součástí nabídkové ceny a je hrazeno přímo zadavatelem.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že součástí nabídky je i vyhotovení geometrických plánů všech hrází i technických objektů veškerých stavbou dotčených vodních děl (t.j.)rybník Malý Okluk (5,80ha), Velký Okluk (10,80ha), Bažantula (14,00ha) a Kozák (2,90ha), pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 6x v tištěné formě, ověřené příslušným úřadem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky se podávají pouze elektronicky přes Ezak
Kontakt: Světlana Šmídová
e-mail: svetlana.smidova@nature.cz
tel: +420 283 069 187
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.09.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 23.08.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: