Formulář 03 - Oznámení o zadání zakázky

Název formuláře Oznámení o zadání zakázky
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7503011021380


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Identifiakční číslo:
62933591
Poštovní adresa:
Kaplanova 1931/1
Obec:
Praha - Chodov
PSČ:
148 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
sídlo zadavatele
Tel.:
+420 283069187
K rukám:
JUDr. Světlana Šmídová
       
E-mail:
svetlana.smidova@nature.cz
Fax:
Internetové adresy (je-li to relevantní)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_3.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.mzp.cz/vz00003197
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce
Dům přírody Moravského krasu - stavba - JŘBU (dodatek č. 5)
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb č.:
Pro kategorie služeb viz příloha C1
V případě zakázky na kategorie služeb 17 až 27 - viz příloha C1 - souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení?
 
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Dům přírody Moravského krasu, Blansko, Vavřinec č. 80, 678 01
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
1.1. V důsledku trvání doby od projektu k vlastní realizaci (5 let) došlo k modernizace technologií a řada výrobků se již nevyrábí. Tepelné čerpadlo dle projektové dokumentace, které bylo v roce 2009 vyprojektováno, se již v roce 2014 nevyrábělo, a tak bylo nahrazeno novým řešením tepelného čerpadla s novou úpravou kotelny a s venkovní jednotkou včetně betonového soklu a se zachováním parametrů dle původního řešení viz Příloha č.2 (Změnový list č. 011/2015).
1.2. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr-rozpočtem (VV) pro objekt Skalní mlýn. Ve výkazu výměr chybí položky v SO-01 Hlavní objekt Silnoproud, Slaboproud, Vzduchotechnika, Stavební část a SO-02 Zpevněné plochy. Realizace těchto nesrovnalostí je nezbytná pro elektronické zabezpečení objektu (kabeláž, doplnění IP kamer vč. nočního osvětlení, SW a HW vybavení včetně naprogramování, zakrytí jednotky VZT a úprava vyústění vzduchotechniky v místnosti č.110, doplnění skleněné výplně u dveří pro kontrolu pohybu návštěvníků v expozici, základní interiérové vybavení, doplnění chybějících rolet střešních oken a zpevnění plochy pro umístění posedových trámů) viz Příloha č. 3 (Změnový list č. 012/2015).
1.3. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací (PD) a výkazem výměr-rozpočtem (VV) pro objekt Informačního bodu Macocha. Ve výkazu výměr chybí položky v IO-03 Zásobování vodou, SO-01 Stavba - Silnoproud, Slaboproud, SO-02 Zpevněné plochy. Realizace těchto nesrovnalostí je nezbytná pro funkčnost objektu (přívod vody – ovládání čerpadel včetně čerpadel, základní interiérové vybavení, rozšíření přístupové cesty) viz Příloha č. 3 (Změnový list č. 012/2015).
1.4. V rámci kolaudačního řízení vyvstaly požadavky stavebních úřadů na doplnění chybějících položek v PD i ve výkazu výměr, a to madlo na vstupní dveře do Dětského koutku v místnosti č. 128, zajistit zábradlím zabraňující vstupu návštěvníků na břeh Punkvy a zajištění funkčního informačního systému v objektu pro bezpečný pohyb návštěvníků viz Příloha č. 3 (Změnový list č. 012/2015).
1.5. Realizace těchto opatření je nezbytná pro dokončení stavby, bez jejich dokončení by stavba nebyla plně funkční, nebyl by udělen kolaudační souhlas a nemohl by být zahájen provoz.
1.6. Změny v době zadání nebyly předvídatelné, jsou odsouhlaseny investorem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a generálním projektantem ve změnových listech včetně položkového rozpočtu, které tvoří nedílnou přílohu č. 2,3 tohoto dodatku smlouvy.
1.7. Položky víceprací obsažené ve změnových listech tohoto dodatku vycházejí z cen z původního zadávacího řízení.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)

II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZAKÁZKY ČI ZAKÁZEK
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek (Uveďte prosím číselně pouze celkovou konečnou hodnotu, včetně všech zakázek, částí zakázek, obnovení a opcí. Informace o jednotlivých zakázkách prosím uveďte v oddíle V. Zadání zakázky)
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
Hodnota
590 780
Měna
CZK
 
při
nebo
nejnižší uvažovaná nabídka
Měna
a nejvyšší uvažovaná nabídka
 
při

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie: vyplňte prosím přílohu D1

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
 
nebo
   
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba
 

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
09326/SOPP/15
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
   
 
Pokud ano (vyplňte prosím příslušné položky):
     
  NEBO    
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     
  NEBO    
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne
(dd/mm/rrrr)
     

ODDÍL V: ZADÁNÍ ZAKÁZKY

ZAKÁZKA Č.:
ČÁST ZAKÁZKY Č.:
NÁZEV:
Dům přírody Moravského krasu - stavba - JŘBU (dodatek č. 5)
V.1) DATUM ZADÁNÍ ZAKÁZKY:
27/08/2015 (dd/mm/rrrr)
V.2) INFORMACE O NABÍDKÁCH
Počet obdržených nabídek:
1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:
V.3) NÁZEV A ADRESA DODAVATELE, KTERÉMU BYLA ZAKÁZKA ZADÁNA
Úřední název:
SYNER Morava, a.s.
Poštovní adresa:
1. máje 532
Obec:
Kroměříž
PSČ:
767 01
Stát:
CZ
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
V.4) ÚDAJE O HODNOTĚ ZAKÁZKY (pouze číselné údaje)
 
Bez DPH
Včetně DPH
Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky (je-li to relevantní)
     
Hodnota:
584 000
Měna
CZK
 
při
Celková konečná hodnota zakázky
     
Hodnota:
590 780
Měna
CZK
 
při
nebo nejnižší uvažovaná nabídka
Měna
a nejvyšší uvažovaná nabídka
 
při
Pokud jde o roční či měsíční hodnotu, uveďte prosím:
počet roků
NEBO
počet měsíců
V.5) INFORMACE O SUBDODÁVKÁCH
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
 
(pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami:
Hodnota bez DPH:
Měna:
Poměrná část:
(%)
 
Stručný popis hodnoty / poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky (je-li to známo)
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------


ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
 
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Životní prostředí
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
JŘBU
VI.3) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115
Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
 
VI.3.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.3.2 NEBO podle potřeby bod VI.3.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
 
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/09/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA D1 - OBECNÉ ZAKÁZKY
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie

Směrnice 2004/18/ES

1) Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí 2004/18/ES
Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na:
Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou:
Nákup zboží za obzvláště výhodných podmínek: