Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011005586


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifiakční číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha 10
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122549
K rukám:
Marcela Štrobichová
       
E-mail:
marcela.strobichova@mzp.cz
Fax:
+420 267126549
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Vybudování nového informačního systému SEKM 3 včetně zajištění provozu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Hlavní město Praha
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky bude:

- vývoj, otestování a nasazení/implementace SW – IS SEKM 3;

- poskytnutí systémové/technické podpory a souvisejících služeb správy dat k IS SEKM 3 na dobu neurčitou.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72230000-6
 
Další předměty
90714100-6
72250000-2
71351910-5
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
16/02/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
A) POPIS POTŘEB, KTERÉ MAJÍ BÝT SPLNĚNÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAPLNĚNY:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a provozní podpora informačního systému, který zajistí požadavky odboru environmentálních rizik a ekologických škod na zajištění kontinuity elektronického vedení agendy evidence kontaminovaných míst dle zákona č. 167/2008 Sb. v udržitelné podobě. Nový IS SEKM 3 bude aplikačně pokrývat funkcionalitu stávajících modulů informačního systému SEKM 2 – SEKMinfo, SEKMeditor a SEKMHelp.
Specifické požadavky jsou následující:
• Zajištění přidělování uživatelských rolí, přístupů k datům, správy dat, schvalování záznamů, apod.
• Vytvoření vlastního modulu pro inventarizaci kontaminovaných míst.
• ON-LINE IS a OFF-LINE (klient).
• Propojitelnost na výstupy GIS (QGIS).
• Možnost EXPORTu sbíraných dat do formátů .MDB, .CSV, .XLS, .PDF.
• Možnost IMPORTu vstupních dat z formátů .DBF, .MDB, .XLS, .CSV.
• Zajištění funkcionality:
o umožňující plnění směrnice MŽP a FNM č. 3/24, metodického pokynu MŽP č. 1 a 2/2011, apod.,
o vyhodnocování a kategorizaci priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst,
o generování podkladů zejména pro územně analytické podklady, jev 64, resp. pro poskytování dalších údajů pro Krizové řízení, reporting EEA, OECD, apod.
• Soulad se zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Předmětem veřejné zakázky je fakticky náhrada zastaralého IS SEKM 2 za IS nový.

B) POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Veřejná zakázka se bude skládat z:
1. Vytvoření vlastního IS SEKM 3 (dílo), a
2. Podpory díla plánovaného na dobu nejméně 4 let (smlouva na dobu neurčitou s přiměřenou výpovědní lhůtou).

C) POPIS VZÁJEMNÉHO VZTAHU PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A POTŘEB ZADAVATELE:
Předmět veřejné zakázkyzcela naplní potřeby a požadavky MŽP. Z hlediska udržitelnosti bude navíc zajištěna podpora všech funkcionalit a zároveň budou dohodnuty podmínky pro předání zdrojového kódu do vlastnictví MŽP tak, aby bylo možné další případný rozvoj IS SEKM 3 řešit formou otevřených výběrových řízení. To povede k zvýšení efektivity, hospodárnosti a transparentnosti realizace budoucích požadavků na rozvoj IS SEKM 3.
Realizace veřejné zakázky přispěje k:
• Nepřerušené plnění zákonných povinností MŽP vyplývajících z role správce SEKM,
• Zkvalitňování datové základny z oblasti managementu odstraňování starých ekologických zátěží,
• Dodržování požadavků zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

D) PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Vytvoření díla: do 31.12.2015.
Provozní podpora: na dobu neurčitou (2016+).

-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
12/01/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh