Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7502011003553


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifikační číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122551
K rukám:
Ing. Josef Dohnal
       
E-mail:
josef.dohnal@mzp.cz
Fax:
+420 267126551
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.mzp.cz/vz00001829
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Generální dozor objednatele
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: celá Česká republika
Kód NUTS CZ0 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Jedná se o výkon technického dozoru investora pro Ministerstvo životního prostředí při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v rámci celé České republiky. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71700000-5
 
Další předměty
71248000-8
71315400-3
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
12 000 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  48  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Zadavatel neposkytuje zálohy. Poskytnuté práce budou hrazeny na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vyhotoveného v souladu s platnými právními předpisy a požadavky zadavatele. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací. Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury se všemi náležitostmi činí 28 dní. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, bude vrácena zpět. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury. Povinnost zadavatele uhradit fakturovanou částku je splněna odepsáním z účtu zadavatele.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), požaduje, že vymezená část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zpřístupněna všem uchazečům neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.mzp.cz/vz00001829.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč musí při předložení nabídky předepsaným způsobem prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a způsobem dle § 53 odst. 3 zákona.

Zadavatel vyžaduje od uchazeče v rámci tohoto zadávacího řízení splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona (tzn. podle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to oprávnění k hornické činnosti podle § 2 písm. c), g) a § 3 písm. c), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč je povinen předložit čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona: Seznam vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za poskytování příslušných služeb, s uvedením jejich jmen, funkcí a délky odborné praxe.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: - alespoň 3 významné služby obdobného charakteru (tj. realizace kontrolní činnosti - dozoru investora při zajištění nebo likvidaci hlavních důlních děl, opuštěných důlních děl nebo starých důlních děl) v souhrnném finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH (v součtu za všechny 3 významné služby) a - alespoň jedna z těchto služeb musí zahrnovat kontrolu realizace uzavíracího ohlubňového povalu a nejméně jedna kontrolu realizace zajištění nebo likvidace důlního díla s možným výstupem důlních plynů.
Podle § 56 odst. 2 písm. e) zákona: - 1 osoba - Závodní, - 1 osoba - Báňský projektant, - 1 osoba - Soudní znalec.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
81322/ENV/14-IIa
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 238-419112 ze dne 10/12/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 30/03/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 30/03/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
180
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/03/2015 (dd/mm/rrrr)
Čas:
14:15 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Sídlo zadavatele (Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10).
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek se může zúčastnit jedna osoba za uchazeče, který podal nabídku (osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče či osoba uchazečem zmocněná) a další osoby za zadavatele.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Předmětem veřejné zakázky na provádění generálního dozoru objednatele je zejména:
a) posouzení plánů zajištění a likvidace případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl (dále jen „Plán“) ,
b) výkon generálního dozoru objednatele při realizaci zajišťování nebo likvidaci případně průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl zejména s ohledem na rozsah navrhovaných opatření v kontextu s bezpečnostními aspekty,
c) kontrola dodržování souladu projektové dokumentace se skutečností, časovým harmonogramem, rozpočtem, plnění díla v souladu s uzavřenou Prováděcí smlouvou s vybranými Zabezpečovateli,
d) sledování kvality prováděných prací, používaných materiálů a technologických postupů, faktur, soupisu provedených prací,
e) účast a organizování na odevzdání a převzetí stavby nebo její části a následná kontrola odstraňování případných vad a nedodělků ze strany Zabezpečovatelů.

Dále generální dozor objednatele zajišťuje komplexní výkon dozoru, tj. činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedení prací realizovaných na základě veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019“ včetně následujících činností:
a) posouzení předložených Plánů a plánů postupu prací,
b) dozor pro zajištění souladu provádění prací realizovaných v rámci dílčích veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky s názvem „Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl“ (dále jen „Zakázka“) s příslušnými podmínkami (smlouvou a prováděcí smlouvou, rozhodnutím příslušného báňského úřadu, projektovou dokumentací včetně jejich změn, dalších dokladů, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů),
c) kontrola kvality a rozsahu veškerých prací prováděných při realizaci Zakázky a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací,
d) vyžadování a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých při realizaci Zakázky, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.),
e) kontrola dodržování harmonogramu realizace Zakázky, v případě skluzu vyžadování okamžité nápravy a navržení nápravných opatření,
f) kontrola částí plnění Zakázky, které budou následně zakryty, případně budou v budoucnu nepřístupné,
g) svolávání a vedení kontrolních dnů Zakázky v potřebných intervalech,
h) spolupráce se Zabezpečovatelem při realizaci Zakázky v případě nutných změn projektu,
i) zápis všech nedostatků zjištěných při realizaci Zakázky do provozního deníku a kontrola vedení provozního deníku,
j) zastupování zadavatele při jednáních vedených v souvislosti s realizací Zakázky,
k) trvalé a neodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech u probíhající Zakázky,
l) doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci Zakázky a při provádění Zakázky a vyžadování jejich odstranění,
m) účast na ověřovacím měření prováděném Zabezpečovateli a na zkouškách funkčnosti zařízení instalovaných v SDD a OPDD nebo v souvislosti s ním,
n) kontrola odstraňování vad a nedodělků při realizaci Zakázky,
o) projednávání a spolupráce při zajišťování případných změn projektové dokumentace (např. rozhodnutím příslušného obvodního báňského úřadu) a s tím souvisejících dokladů,
p) účast na přejímacím řízení Zakázky v rámci konečného předání, zejména:
- soustředění potřebných listinných dokladů od Zabezpečovatele (revizní zprávy, atesty, protokoly, atd.),
- sestavení soupisu veškerých vad, nedodělků a změn průzkumu, zajištění nebo likvidace SDD a OPDD před a po konečném předání,
- sestavení protokolu o konečném předání,
- kontrola zpracování dokladu o předání a převzetí objektu nebo pozemku majitelem po ukončení prací,
q) předkládání dílčích a závěrečných zpráv o průběhu plnění veřejné zakázky s názvem „Generální dozor objednatele“.

Veškeré další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, která je zveřejněna a zpřístupněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.mzp.cz/vz00001829.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
05/02/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh