Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011003553


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifiakční číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha 10
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122551
K rukám:
Ing. Josef Dohnal
       
E-mail:
josef.dohnal@mzp.cz
Fax:
+420 267126551
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Generální dozor objednatele
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Česká republika
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je posouzení projektů při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl zejména s ohledem na rozsah navrhovaných opatření v kontextu s bezpečnostními aspekty, kontrola dodržování projektové dokumentace, harmonogramu, rozpočtu, plnění díla a smluv, sledování kvality prováděných prací, používaných materiálu a technologických postupů, faktur, soupisu provedených prací, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, následná kontrola odstraňování případných vad a nedodělků ze strany dodavatelů.

Generální dozor objednatele zahrnuje komplexní výkon dozoru, tj. činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedení prací realizovaných pro Ministerstvo životního prostředí v rámci zakázky včetně následujících činnosti:

a) posouzení předložených projektů od regionálních projektantů,

b) dozor pro zajištění souladu zakázky s příslušnými podmínkami,

c) kontrola kvality a rozsahu veškerých prací prováděných při realizaci zakázky dodavateli a subdodavateli zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací,

d) vyžadování a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých realizaci zakázky, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.),

e) kontrola dodržování harmonogramu zakázky, v případě skluzu zakázky vyžadování okamžité nápravy ze strany zhotovitele a navržení nápravných opatření,

f) kontrola částí zakázky, které budou následně zakryty, případně v budoucnu nepřístupné,

g) svolávání a vedení kontrolních dnů zakázky v potřebných intervalech,

h) spolupráce s autorem projektů zakázky v případě nutných změn projektu,

i) zápis všech nedostatků zjištěných při realizaci zakázky do provozního deníku a kontrola vedení provozního deníku u dodavatelů zakázky,

j) v rozsahu ustanovení smlouvy zastupování objednatele při jednáních vedených v souvislosti s realizací zakázky,

k) trvalé a neodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech probíhající zakázky,

l) doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci zakázky a při provádění zakázky dodavateli a jeho subdodavateli a vyžadování jejich odstranění,

m) účast na ověřovacím měření prováděném dodavateli a na zkouškách funkčnosti zařízení instalovaných ve SDD a OPDD nebo v souvislosti s ním,

n) kontrola odstraňování vad a nedodělků při realizaci zakázky,

o) projednávání a spolupráce při zajišťování případných změn projektové dokumentace, rozhodnutí příslušného báňského úřadu a s tím souvisejících dokladů, za předpokladu souhlasu objednatele v případech uvedených ve smlouvě,

p) účast na přejímacím řízení zakázky v rámci konečného předání,

q) předkládání dílčích (měsíčních) a ročních zpráv o průběhu zakázky.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
12 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71700000-5
 
Další předměty
71248000-8
71315400-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Zadavatel realizací veřejné zakázky naplní potřebu kontrolní činnosti při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem. Potřeba zadavatele vychází ze zákonné povinnosti řádného plnění svěřených úkolů stanovených § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a z § 10 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Cílem této veřejné zakázky je standardizace postupu při projektování a realizaci jednotlivých veřejných zakázek na zabezpečování starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl a současně zajištění operativnosti a flexibility včetně snížení administrativy.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je posouzení projektů při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl zejména s ohledem na rozsah navrhovaných opatření v kontextu s bezpečnostními aspekty, kontrola dodržování projektové dokumentace, harmonogramu, rozpočtu, plnění díla a smluv, sledování kvality prováděných prací, používaných materiálů a technologických postupů, faktur, soupisu provedených prací, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, následná kontrola odstraňování případných vad a nedodělků ze strany dodavatelů.
Generální dozor objednatele zahrnuje komplexní výkon dozoru, tj. činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedení prací realizovaných pro zadavatele v rámci zakázky včetně následujících činnosti:
a) posouzení předložených projektů,
b) dozor pro zajištění souladu zakázky s podmínkami rámcové smlouvy a následné realizační smlouvy, rozhodnutím příslušného báňského úřadu, s projektovou dokumentací včetně jejich změn, dalších dokladů, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů,
c) kontrola kvality a rozsahu veškerých prací prováděných při realizaci zakázky dodavateli a subdodavateli zhotovitele a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací,
d) vyžadování a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých realizaci zakázky, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.),
e) kontrola dodržování harmonogramu zakázky, v případě skluzu zakázky vyžadování okamžité nápravy ze strany zhotovitele a navržení nápravných opatření,
f) kontrola částí zakázky, které budou následně zakryty, případně v budoucnu nepřístupné,
g) svolávání a vedení kontrolních dnů zakázky v potřebných intervalech,
h) spolupráce se zhotovitelem v případě nutných změn projektu,
i) zápis všech nedostatků zjištěných při realizaci zakázky do provozního deníku a kontrola vedení provozního deníku u dodavatelů zakázky,
j) v rozsahu ustanovení rámcové smlouvy zastupování objednatele při jednáních vedených v souvislosti s realizací zakázky,
k) trvalé a neodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech probíhající zakázky,
l) doporučování opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci zakázky a při provádění zakázky dodavateli a jeho subdodavateli a vyžadování jejich odstranění,
m) účast na ověřovacím měření prováděném dodavateli a na zkouškách funkčnosti zařízení instalovaných ve SDD a OPDD nebo v souvislosti s ním,
n) kontrola odstraňování vad a nedodělků při realizaci zakázky,
o) projednávání a spolupráce při zajišťování případných změn projektové dokumentace, rozhodnutí příslušného báňského úřadu a s tím souvisejících dokladů, za předpokladu souhlasu zadavatele v případech uvedených v rámcové smlouvě,
p) účast na přejímacím řízení zakázky v rámci konečného předání, zejména:
• soustředění potřebných listinných dokladů od zhotovitele, týkajících zakázky (revizní zprávy, atesty, protokoly, atd.),
• sestavení soupisu veškerých vad, nedodělků a změn průzkumu, zajištění nebo likvidace SDD a OPDD před, a po konečném předání,
• sestavení protokolu o konečném předání,
q) předkládání dílčích (měsíčních) a ročních zpráv o průběhu zakázky.


3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Zadavatel má zákonnou povinnost zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, která vychází z § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a z § 10 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Zadavatel nemá vlastní specializované technické zdroje pro zajištění potřebných kontrol vyžadujících odbornou způsobilost, a je proto nutné je realizovat externí formou. Realizace této veřejné zakázky je zcela klíčová pro naplnění výše uvedených zákonných povinností.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude splněna do 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Poskytnuté služby budou hrazeny na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vyhotoveného v souladu s platnými právními předpisy a požadavky zadavatele. Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury se všemi náležitostmi činí 28 dní. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, bude vrácena zpět. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury. Povinnost zadavatele uhradit fakturovanou částku je splněna odepsáním z účtu zadavatele.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
https://portal.gov.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
https://portal.gov.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
https://portal.gov.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh