Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011003552


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifiakční číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha 10
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122551
K rukám:
Ing. Josef Dohnal
       
E-mail:
josef.dohnal@mzp.cz
Fax:
+420 267126551
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Česká republika
Kód NUTS CZ Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky včetně vypracování projektové dokumentace. Projekty budou obsahovat také odhad nákladů a výkaz výměr dle ceníku ÚRS.
V rámci této veřejné zakázky budou realizovány následující činnosti:
a) rekognoskace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl dle pokynů a podkladů odboru geologie zadavatele,
b) zpracování projektů zajištění a likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem,
c) zpracování ocenění nákladů a výkaz výměr dle ceníku ÚRS,
d) projednání projektů s vlastníky (správci, nájemci) dotčených pozemků a vypořádání střetů zájmů pro podání žádosti o povolení hornické činnosti,
e) geologické práce ve smyslu § 2 odst. 1 písmeno e) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
f) zpracovávání plánů zajištění starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle § 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, na základě zpracované projektové dokumentace,
g) provádění průzkumu starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškami č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, a č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, a se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, na základě zpracovaného projektu,
h) zabezpečení starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškami č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, a č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, a se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, na základě zpracovaného projektu,
i) vytvoření závěrečné zprávy o realizaci každého dílčího projektu včetně geodetického zaměření zabezpečených důlních děl.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
215 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45254100-3
 
Další předměty
45255500-4
45340000-2
71320000-7
71242000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
48
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Zadavatel realizací veřejné zakázky naplní potřebu zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem. Potřeba zadavatele vychází ze zákonné povinnosti řádného plnění svěřených úkolů stanovených § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a z § 10 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Cílem této veřejné zakázky je standardizace postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek na zabezpečování starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl a současně zajištění operativnosti a flexibility včetně snížení administrativy.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem na celém území České republiky včetně zpracování projektové dokumentace.
V rámci této veřejné zakázky budou realizovány následující činnosti:
a) vypracování projektové dokumentace pro zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s platnými báňskými předpisy; projekty budou obsahovat odhad nákladů a výkaz výměr dle ceníku ÚRS, rekognoskaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl dle pokynů a podkladů odboru geologie zadavatele,
b) geologické práce ve smyslu § 2 odst. 1 písmeno e) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
c) vypracování plánů na zajištění starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl podle § 6 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, na základě zpracovaného projektu,
d) prováděn průzkum starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s Vyhláškami č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem a č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl a zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, na zádkladě projektové dokumentace,
e) zabezpečení starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v souladu s vyhláškami č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, a č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, a se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, na základě zpracovaného projektu,
f) vytvoření závěrečné zprávy o realizaci každého dílčího projektu včetně geodetického zaměření zabezpečených důlních děl.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Zadavatel má zákonnou povinnost zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl včetně jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, která vychází z § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a z § 10 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Realizace této veřejné zakázky je zcela klíčová pro naplnění výše uvedených zákonných povinností.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude splněna do 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové smlouvy.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zadavatel neposkytuje zálohy. Poskytnuté práce budou hrazeny na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vyhotoveného v souladu s platnými právními předpisy a požadavky zadavatele. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací. Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury se všemi náležitostmi činí 28 dní. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, bude vrácena zpět. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury. Povinnost zadavatele uhradit fakturovanou částku je splněna odepsáním z účtu zadavatele.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Dodavatel musí mít po celou dobu plnění veřejné zakázky zabezpečen výkon báňské záchranné služby dle § 7 zákona č. 61/1988 Sb.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
https://portal.gov.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
https://portal.gov.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
https://portal.gov.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
04/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - oblast 1
1) STRUČNÝ POPIS
V části 1 veřejné zakázky budou realizovány práce v rámci území, které spadá do působnosti Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského, Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45254100-3
 
Další předměty
45255500-4
45340000-2
71320000-7
71242000-6
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
48
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2015 - 2019 - oblast 2
1) STRUČNÝ POPIS
V části 2 veřejné zakázky budou realizovány práce v rámci území, které spadá do působnosti Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45254100-3
 
Další předměty
45255500-4
45340000-2
71320000-7
71242000-6
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
48
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------