Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ekonomický informační systém
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je:

A. Dodávka a implementace ekonomického informačního systému (EIS)
Dodávka EIS:
Dodávka EIS musí zahrnovat:
1. Dodání licencí ekonomického informačního systému (EIS) dle funkční a technické specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.
2. Dodání všech licencí software třetích stran potřebných pro provoz EIS v testovací a provozní instanci s výjimkou licencí poskytnutých zadavatelem. Seznam licencí poskytnutých zadavatelem je uveden v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek, v bodě s názvem Technické požadavky.

Implementace EIS:
Implementace EIS musí zahrnovat všechny práce nezbytné pro plnohodnotné zprovoznění EIS
v prostředí zadavatele. Mezi tyto práce patří:
1. analýza požadavků zadavatele,
2. zpracování implementačního, integračního a migračního plánu,
3. customizace aplikace tj. parametrizace a programátorské úpravy,
4. implementační a integrační práce dle implementačního a integračního plánu,
5. příprava testovacích scénářů,
6. příprava a migrace dat ze stávajícího ekonomického informačního systému Ginis od společnosti GORDIC s.r.o. (Dodavatel zajistí export dat ze struktury používané systémem GINIS a jejich převod do nového EIS, přičemž export dat bude hradit zadavatel),
7. zpracování dokumentace nastavení systému a uživatelských manuálů,
8. testování EIS dle testovacích scénářů (testování funkčnosti aplikace vč. rozhraní na jiné informační systémy a testování výkonnosti),
9. provedení školení dvou administrátorů a třiceti uživatelů,
10. zkušební provoz EIS (vytvoření produkčního prostředí vč. návrhu postupu přenosu změn z testovacího do produkčního prostředí, příprava zkušebního provozu, zkušební provoz, monitoring a vyhodnocení zkušebního provozu),
11. zahájení ostrého provozu,
12. údržba aplikačního a systémového SW po dobu trvání implementace EIS, včetně úhrady maintenance poplatků za licence produktů třetích stran.

B. Integrace EIS do prostředí zadavatele:
Implementace EIS musí zahrnovat všechny práce nezbytné pro plnohodnotnou integraci EIS
do prostředí zadavatele. Jedná se o integraci s následujícími systémy:
1. ActiveDirectory – autentifikace na základě definovaných uživatelských účtů v režimu SSO;
2. OKbase - import seznamu zaměstnanců a organizační struktury, import platů;
3. Elektronická spisová služba AthenA – převzetí a předání účetních dokumentů včetně elektronických faktur.

C. Servisní podpora ekonomického informačního systému
Servisní podpora EIS musí zahrnovat:
1. provoz EIS a všech dodaných a implementovaných SW komponent,
2. poskytování služeb údržby EIS, včetně úhrady maintenance poplatků za licence produktů třetích stran,
3. odstraňování vad EIS,
4. zajištění 1. úrovně podpory – Help Desk,
5. legislativní úpravy EIS nutné pro uvedení EIS do souladu s aktuálně platnými právními předpisy ČR (bez předchozí výzvy zadavatele) a s interními právními akty zadavatele (dle výzvy zadavatele), které musí být implementovány vždy minimálně 14 dnů před účinností změny.
6. provádění aktualizací dokumentace nastavení systému, uživatelských manuálů a kontextové nápovědy v závislosti na aktualizacích a úpravách EIS.

Obecná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek a podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 7 a v příloze č. 10 těchto zadávacích podmínek.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE CPV KÓDŮ
Informační systémy 48810000-9
Help Desk a podpůrné služby 72253000-3
Podpora programového vybavení 72261000-2
Implementace programového vybavení 72263000-6
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Markéta Šťástková
marketa.stastkova@cizp.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.08.2018 10:00
Datum zahájení: 28.06.2018 15:00