Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011092245


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifiakční číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122319
K rukám:
Renata Frídlová
       
E-mail:
renata.fridlova@mzp.cz
Fax:
+420 267126319
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Upgrade ISOH 2014
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Česká republika
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je :

1. Vývoj, otestování a nasazení/implementace rozšířené (upgradované) verze SW ISOH (2014).

2. Poskytování systémové/technické podpory k ISOH pro roky 2014 a 2015.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
72230000-6
 
Další předměty
90714100-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
12/08/2014 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ÚČELY PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ DLE § 86 ODST. 2 ZVZ

A) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Potřeby zadavatele vychází z ustanovení novelizovaných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a směrnice 2012/19/EU o elektroodpadech), dále identifikovaných potřeb ke zlepšení kvality získávaných dat a zvýšení rychlosti jejich zpracování. Zejména jde o:
• Umožnění obecním úřadům ORP elektronicky zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jeho právní moci.
• Umožnění obecním úřadům ORP elektronicky zasílat ministerstvu informace o vydaných vyjádřeních podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jejich vydání (vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů – definované v § 33b).
• Umožnění krajským úřadům elektronicky zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jeho právní moci.
• Umožnění krajským úřadům elektronicky zasílat ministerstvu informace o provozu zařízení podle odstavce 3 a 6, a to do 30 dnů od jejich obdržení:
- Informace o zařízeních podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2.
- Informace o malých zařízeních podle § 33b odst. 1.
- Informace o sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1.
• Rozšíření agendy evidence zpětného odběru o nové komodity (pneumatiky, oleje, obaly, baterie a akumulátory).
• Rozšíření automaticky prováděných kontrol při importu dat do ISOH o:
- Kontrolu chybného použití kódu nakládání BN40.
- Kontrolu na poměr množství předupravených a nově vzniklých odpadů.
- Kontrolu použití kódu xR12 u autovraků a elektroodpadů.
• Rozdělení skupiny elektrozařízení v agendě elektroodpady z 4 na 4a a 4b (samostatná skupina 4 zaniká).
• Umožnění dálkového přístupu výrobcům a kolektivním systémům do Seznamu výrobců prostřednictvím vytvoření webové aplikace (tenký klient) pro cca 45 až 80 uživatelů (Provozovatelé kolektivních systémů + výrobci elektrozařízení plnících povinnosti individuálně).

B) Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je:
1. Vývoj, otestování a nasazení nové verze ISOH vyplývající z legislativních požadavků.
2. Podpora ISOH pro roky 2014 a 2015.

C) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací veřejné zakázky budou zcela naplněny potřeby zadavatele, z hlediska udržitelnosti bude navíc zajištěna podpora nových funkcionalit a to povede ke zvýšení efektivity, hospodárnosti a transparentnosti.
Realizace veřejné zakázky přispěje k:
• zkvalitňování datové základny z oblasti odpadového hospodářství,
• centralizaci metodického řízení sektoru odpadového hospodářství,
• unifikaci základních parametrů pro vybudování a provoz zařízení pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů,
• koncepčnímu řešení povolovacího procesu v oblasti odpadového hospodářství.

D) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
31.12.2015
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/07/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh