Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011045381


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Identifiakční číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Samostatné oddělení veřejných zakázek
Tel.:
+420 267122989
K rukám:
Mgr. Karolína Týlová
       
E-mail:
Karolina.Tylova@mzp.cz
Fax:
+420 267126989
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mzp.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Česká republika
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je implementace komplexního informačního systému pro zpracování provozně-ekonomických činností správ národních parků České republiky, včetně všech potřebných licencí k jeho provozování, následný provoz systému a uživatelská podpora a poskytování služeb zajišťujících pohodlnou práci v ekonomickém informačním systému se začleněním tzv. lesní výroby pro správy národních parků České republiky.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
48100000-9
 
Další předměty
48812000-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
30/09/2016 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Ve správách národních parků České republiky (dále jen "SNP") je v současnosti různá ICT technologická infrastruktura, kterou nelze využít pro jednotné řešení v rámci rezortu zadavatele. Zadavatel proto potřebuje zajistit sjednocení ekonomických informačních systémů se začleněním lesní výroby v SNP a zavedení jednotného prostředí pro sledování provozně-ekonomického vývoje jednotlivých národních parků, které má také zajistit rychlý a řádný přesun provozně-ekonomických dat mezi zadavatelem a SNP. Jednotný ekonomický systém umožní zavést jednotnou metodiku zpracování provozně-ekonomické agendy s vazbou na lesní výrobu (jednotné účetnictví, jednotné výkazy, jednotné lesnické výrobní číselníky apod.). Tato opatření usnadní a zprůhlední kontrolu evidence nakládání s finančními a výrobními prostředky v SNP. Pokud budou pracovat všechny SNP se stejným účetním SW, bude zajištěna výměna dat a účetní jednotky se rychle zkonsolidují. Přitom bude systém komunikovat se svým okolím cestou otevřených rozhraní tak, aby bylo možné dle potřeb integrovat další aplikace a bylo snadnější realizovat případné požadavky na doplnění systému. Bude zaveden jednotný systém podpory pro uživatele v SNP. Systém bude nastaven tak, aby vyhovoval všem aktuálním požadavkům státní legislativy, směrnic a pravidel zadavatele a potřebám hospodaření v lesích zvláštního určení SNP.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je implementace komplexního informačního systému pro zpracování provozně-ekonomických činností SNP, včetně všech potřebných licencí k jeho provozování, následný provoz systému a uživatelská podpora a poskytování služeb zajišťujících pohodlnou práci v ekonomickém informačním systému se začleněním tzv. lesní výroby pro SNP.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací veřejné zakázky dojde k pokrytí veškerých potřeb zadavatele a SNP v této oblasti.

4. Předpokládaný termín realizace veřejné zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je 31. 12. 2016, předpokládaný termín implementace ekonomického informačního systému je 31. 12. 2017, následná podpora je pak požadována na dobu neurčitou.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Část veřejné zakázky může být financována z prostředků Evropské unie (např. z Integrovaného regionálního operačního programu apod.).
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
https://portal.gov.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
https://portal.gov.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
https://portal.gov.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
31/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh