Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011042386


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Identifiakční číslo:
62933591
Poštovní adresa:
Kaplanova 1931/1
Obec:
Praha - Chodov
PSČ:
148 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
sídlo zadavatele
Tel.:
+420 283069187
K rukám:
JUDr. Světlana Šmídová
       
E-mail:
svetlana.smidova@nature.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_3.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Opatření v povodí Robečského potoka
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Liberecký kraj.
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem zakázky „Opatření v povodí Robečského potoka“ je realizace stavebních prací akce „Opatření v povodí Robečského potoka“. Tato akce zahrnuje tři dílčí části a to: Opatření v povodí Robečského potoka: rybník Břehyně, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – Dokeská zátoka, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – hrázka NPP Swamp.
Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Opatření v povodí Robečského potoka“, tedy dle třech dílčích projektových dokumentací: Opatření v povodí Robečského potoka: rybník Břehyně, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – Dokeská zátoka, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – hrázka NPP Swamp zpracovaných Ing. Vránou a Ing. Vejvalkovou, spol. KV + MV AQUA s.r.o. v srpnu 2015 (dále jen PD).
Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. rozborů, geodetických prací, poplatků, majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa) stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací i majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa .
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
18 500 597
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45240000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
15/08/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
16
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Zkvalitnění biotopu předmětu ochrany, obnova ekosystému NPR a NPP.
Nezbytnost realizace navrhovaných opatření v rámci Opatření v povodí Robečského potoka: vychází z výsledků zpracované studie „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka I. a II.“, a je v souladu s plánem péče o NPP Swamp a NPR Břehyně – Pecopala.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zakázka je ze 100% financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí .
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Zakázka je ze 100% financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí .
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zkvalitnění biotopu předmětu ochrany, obnova ekosystému NPR a NPP.
Nezbytnost realizace navrhovaných opatření v rámci Opatření v povodí Robečského potoka: vychází z výsledků zpracované studie „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka I. a II.“, a je v souladu s plánem péče o NPP Swamp a NPR Břehyně – Pecopala.


Realizace opatření vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu - odbahnění, oprava hrází a technických objektů.AOPK ČR má právo hospodaření na majetku ČR z důvodu ochrany chráněných druhů. Proto musí udržovat a obnovovat stav vhodný k udržení a rozmnožování těchto druhů. 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh