Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010041560


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Český hydrometeorologický ústav
Identifiakční číslo:
00020699
Poštovní adresa:
Na Šabatce 17/2050
Obec:
Praha 4 - Komořany
PSČ:
143 06
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 244032622
K rukám:
Ing. Hana Návojová
       
E-mail:
navojova@chmi.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.chmi.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_7.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce vnitřních rozvodů-objekt BRI Komořany II.
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha
Kód NUTS CZ010 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem části Rekonstrukce vnitřních rozvodů-objekt BRI Komořany se jedná o provedení rekonstrukce vnitřních rozvodů v objektu BRI. Rekonstrukce bude probíhat v interiéru stávajícího objektu. Částečně bude nutné provést úpravy vyústek VZT a výdechů pro kanalizaci na střeše. V dotčených prostorech jednotlivých pater objektů - především ve středu dispozice - budou nově zrekonstruována hygienická zázemí s kuchyňkami a sklady. Taktéž budou osazeny nové zařizovací předměty včetně technického zařízení budov. V prostorech dotčených stavebními úpravami jsou navrženy nové podhledy viz. skladby konstrukcí. Vzhledem k výskytu azbestu v bouraných konstrukcích bude nutné provést uzavřená kontrolovaná pásma a systematicky postupně rekonstruovat po etapách - jednotlivých patrech nejprve v objektu "A", poté v objektu "C" (krajní budovy) a posléze až v objektu "B".
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
15 800 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45262660-5
45351000-2
45111100-9
45262600-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
8
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. a) Cílem akce je výměna vnitřních rozvodů v jádrech tří objektů, z nichž se budova BRI skládá. Zvýšením komfortu sociál. zařízení v těchto budovách, jejich rozšířením a odstranění hygienických rizik spojených s přítomnosti azbestu ve vnitřních stěnách budov, jeho odstraněním. b) V případě nerealizace této zakázky, by při větší poruše na rozvodech v budovách, kde jsou tyto rozvody na hranici své životnosti, hrozilo omezení provozu. Přístup k větším poruchám rozvodů přes azbestové příčky by si to vynutil..

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Zakázka je financována z 50% z veřejných zdrojů a stáních fondů a z 50% z vlastních zdrojů zadavatele
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
30/06/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh