Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601031034064
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7601011034064] 01: Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Identifiakční číslo:
62933591
Poštovní adresa:
Kaplanova 1931/1
Obec:
Praha - Chodov
PSČ:
148 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
sídlo zadavatele
Tel.:
+420 283039141
K rukám:
Miloš Nagy
       
E-mail:
milos.nagy@nature.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.ochranaprirody.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.mzp.cz/profile_display_3.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Pořízení podnikové licence Esri
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 7 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Česká republika
Kód NUTS
CZ
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání podnikové multilicence pro časové období od 1.6. 2016 do 31. 5. 2019, která poskytne zadavateli právo na neomezené využití dále specifikovaného software Esri, dat, webových služeb a dokumentace, včetně údržby předmětného software, spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce licencovaného software. Součástí zakázky je též zpřístupnění instalačních souborů a technické dokumentace předmětného software. V případě, že je technická dokumentace k dispozici pouze v analogové formě, pak se požaduje dodání minimálně tří sad dokumentací. Zadavatel bude mít právo užívat nainstalovaný software i po skončení smluvního období.

Cílem zakázky je aktualizace zastaralých licencí na regionálních pracovištích zadavatele (52 desktop licencí stáří cca 7 let) a zajištění software pro provozování Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Technologie bude sloužit k pořizování a komplexnímu zpracování dat, zpřístupňování webových služeb a aplikací zadavatele, tím i zkvalitňování a zefektivňování výkonu státní služby v ochraně přírody, zajištění plnění zákonných povinností a řešení českých i případných zahraničních projektů.

Požaduje se poskytnutí licencí software pro neomezený počet uživatelů (podnikovou licenci), přičemž software bude provozován výhradně na výpočetní technice v majetku zadavatele, pro následující produkty:· ArcGIS for Desktop Products – v licenčních úrovních Basic, Standard a Advanced (Single a Concurrent Use),

· ArcGIS for Desktop Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Geostatistical Analyst, ArcGIS ArcScan, ArcGIS Publisher, ArcGIS Workflow Manager, ArcGIS Data Reviewer, ArcGIS Schematics (Single a Concurrent Use),

· ArcGIS for Server Products – ArcGIS for Server Basic Enterprise, ArcGIS for Server Standard Enterprise, ArcGIS for Server Advanced Enterprise,

· ArcGIS for Server Extensions – 3D, Network, Spatial, Workflow Manager, Data Reviewer, Geostatistical, Schematics, Image,

· ArcGIS Engine,

· ArcGIS Engine Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Geodatabase Update, Schematics,

· ArcGIS Runtime,

· ArcGIS Runtime Extensions – 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst,

· Esri Productions Mapping,Produkty ESRI, které budou v omezeném počtu zahrnuty smlouvou ELA:· ArcGIS Online Subscription odpovídající počtu užívaných licencí ArcGIS for Desktop,

· EDN (Esri Developer Network) – 1 ks,

· ArcGIS for Desktop Extensions – Data Interoperability (Concurrent Use) – 1ks,

· ArcGIS for Server Extensions – GeoEvent -1ks.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
6 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
48100000-9
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
AOPK ČR jakožto organizační složka státu má ve svých povinnostech celou řadu agend, které nelze efektivně vykonávat bez využití geografických informačních systémů (GIS). Dlouhodobě využívá jako hlavní GIS platformu produkty firmy Esri. Hlavním cílem je pořízení předmětu plnění, který je nezbytný pro zajištění provozu a funkce Informačního systému ochrany přírody (ISOP) a ostatních odborných agend s vazbou na prostorové vymezení vykonávaných v rámci regionálních pracovišť. Tyto nástroje potřebuje pro výkon státní správy, podporu vyhlašování chráněných území, zpracování monitoringu, plánování v ochraně přírody a řešení specifických úloh a projektů.
Podniková licence na software Esri zajistí zásadní technologii pro zajištění podpory agend, které mají prostorové vymezení a pro zajištění provozu a funkce ISOP při zpřístupňování mapových služeb a aplikací AOPK ČR. Pořízením licence na 3 roky dojde k lepšímu zajištění plnění zákonných a reportovacích povinností a řešení projektů spojené se zkvalitňováním a zefektivňováním výkonu státní ochrany přírody a krajiny. Uvedená multilicence zajistí efektivní využívání a efektivní nastavení počtu licencí Esri vůči aktuálním potřebám AOPK ČR.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/03/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh