Veřejná zakázka: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9357
Systémové číslo: P18V00000399
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.04.2018
Nabídku podat do: 18.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavby „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula – realizace“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“, zpracované Ing. Milanem Bartolšicem, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., 2016, aktualizované 2017 (dále jen „PD“). Součástí této veřejné zakázky jsou všechny objekty vymezené v PD.
Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“, zpracované Ing. Milanem Bartolšicem, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., 2016, aktualizované 2017 (dále jen PD). Práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2272, 2264 v k.ú. Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.

Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. geodetických prací, poplatků, uložení sedimentu, použití přístupové komunikace, apod.) stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací. Pouze finanční plnění nájemních smluv a poplatky za dočasné odnětí ze Zemědělského půdního fondu nejsou součástí nabídkové ceny a je hrazeno přímo zadavatelem. Jedná se o plnění následujících smluv:
- Smlouva o nájmu a souhlasu s uložením zeminy a vstupem a vjezdem na pozemky pana Svobody, ev.č. 09161/SOPK/17,
- Smlouvy o nájmu pozemku Václava Knoppa a Jaroslavy Knoppové ev.č. 07491A/SOPK/15, včetně dodatků
- Smlouva o nájmu k pozemkům č. 2188/1 a 2187 ev.č. 07491B/SOPK/15, včetně dodatků
- Smlouva o nájmu a souhlasu s uložením zeminy a vstupem a vjezdem na pozemky pana Ruska, ev.č. 03659/SOPK/2011 včetně dodatků
- Smlouva o postoupení smlouvy o souhlasu s uložením stavebního materiálu a vstupem a vjezdem na pozemky ev.číslo 03659/SOPK/2011 ve znění dodatku č. 3 ze dne 16.2.2017, z Miroslava Ruska na Pozemky UNICAPITAL s.r.o.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že součástí díla je i vyhotovení geometrických plánů všech hrází i technických objektů veškerých stavbou dotčených vodních děl (t.j.) rybník Malý Okluk (5,80ha), Velký Okluk (10,80ha), Bažantula (14,00ha) a Kozák (2,90ha), pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 6x v tištěné formě, ověřené příslušným úřadem.
Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:
a) Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědoměn OŽP MěÚ Studénka. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např. „ Spilkeen Oil Plus SK 3“ nebo sorbent obdobné kvality.
b) Organizační podmínky realizace zejména spojené s využitím pozemků a pro aplikaci sedimentu:
- Odvoz a aplikace sedimentů na všechny zemědělské pozemky do 31.1. 2019
- Ukončení rekultivace pozemků parc. č. 1943, č.1950 a p.č.1902 do 31.1.2019 (SM 09161/SOPK/17)
- Ukončení kácení na pozemcích parc.č. 2187, 2188/1, 2189 do 31.3.2019 (MS 7167/2017/SŘÚPaR/Sil)
- Ukončení prací na pozemku parc. č. 2189 do 30.4.2020 (Dodatek č.1 SM 07491A/SOPK/15),
- Ukončení prací na pozemcích parc. č. 2187 a 2188/1 do 30.4.2020 (Dodatek č.1 SM 07491B/SOPK/15),
- Ukončení rekultivace pozemku č. parc.: 2181/28 a souhlas se vstupem na pozemek parc.č. 2179/37 je do 30.6.2020 (Dodatek 3 SM 03356/SOPK/2011)

Popis prací:
Jedná se o práce na rybniční soustavě Bažantula (rybníky Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantula a Kozák):
• odtěžení dnových nánosů, úprava stokového systému – všech čtyř rybníků
• opravu ohrázování rybníků (hráz H1, H2, H3, H4, H5-1,2,3)a zemní hrázové cesty,
• odtěžení části ostrovů v rybnících Malý Okluk a Bažantula. Niveleta ostrovů bude snížena, bude upraveno vysvahování břehů zbylé části a zpevnění,
• úpravu stávajícího a vytvoření nového litorálu v rybnících Malý Okluk, Velký Okluk a Bažantula,
• kácení, výsadba dřevin, odstranění pařezů, štěpkování a likvidace dřevin
• opravu manipulačních objektů: nápustný objekt Velký Bědný – Malý Okluk, nápustný obj. příkopa Jezerní – Velký Okluk, nápustný obj. Mlýnská příkopa – Bažantula, výpustný objekt Kozák – otevřený recipient, osazení vodočetnými latěmi,
• opravu povrchů příjezdových komunikací na stanovenou kótu.

Přístup na staveniště se předpokládá po stávajících místních komunikacích uvedených v projektové dokumentaci. Po dokončení stavby budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu. Majetkoprávní vypořádání s dotčenými subjekty je součástí nabídkové ceny.
Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.
Bližší podmínky stanoví přiložená smlouva a projektová dokumentace a stanoviska.
Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s plánem péče pro PR Bažantula (č. 23 v Příloze 3 smlouvy o dílo) a s podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Zejména dbát podmínek v níže uvedených dokumentech (čísla odpovídají číslům dokumentů v Příloze č. 3 smlouvy o dílo):
1. Rozhodnutí dle ust. § 56 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – výjimka z ochranných podmínek ZCHD, č. j. 0006/PO/2016-5, ze dne 4. 3. 2016
2. Rozhodnutí dle ust. § 37 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – souhlas s činností v ochranném pásmu PR Bažantula, č. j. 0004/PO/2016-5, ze dne 4. 3. 2016
3. Rozhodnutí dle ust. § 45e ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – souhlas s činností v Ptačí oblasti Poodří, č. j. 0005/PO/2016-5, ze dne 4. 3. 2016
4. Rozhodnutí dle ust. § 8 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – povolení kácení, č. j. SR/0086/PO/2010-16, ze dne 29. 12. 2010
5. Rozhodnutí dle ust. § 44 ods. 3 zákona 114/1991 Sb. – souhlas s činností v CHKO Poodří, č. j. SR/0082/PO/2010-5, ze dne 5. 2. 2011
6. Dopis SCHKO Poodří, č.j. 01113/PO/2011/AOPK ze dne 11.5.2011 o posílení funkcí biokoridoru
7. Vyjádření vlastníka dotčených pozemků p.č. 2265 a 2277 fy DENAS s.r.o., ze dne 9.3.2016
8. Smlouva o nájmu a souhlasu s uložením zeminy a vstupem a vjezdem na pozemky pana Svobody, ev.č. 09161/SOPK/17
9. Smlouvy o nájmu ev.č. 07491A/SOPK/15, 07491B/SOPK/15, dodatek 1 k 03659/SOPK/2011
10. Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu a souhlasu s uložením zeminy a vstupem a vjezdem na pozemky pana Ruska, ev.č. 03659/SOPK/2011, ze dne 16. 2. 2017
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ev.č. 07491B/SOPK/15
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ev.č. 07491A/SOPK/15
13. Rozhodnutí MěÚ Studénka nad Odrou č.j. MS 7167/2017/SŘÚPaR/Sil, ze dne 26.7.2017, o povolení kácení
14. Souhlas OŽP a ÚP MěÚBílovec, č.j. MBC/20642/17/ŽP/Bzo2139/2017, souhlas s použitím sedimentů, ze dne 27.7.2017
15. Souhlas obce Bravantice s uložením zeminy ze dne 18. 7. 2017
16. Rozhodnutí MěÚ Odry č.j. MěÚO/14523/2017 o uložení sedimentů ze dne 3.7.2017
17. Souhlas s uložením sedimentu, UNIKAUF, s.r.o., ze dne 20. 6. 2017
18. Koordinované závazné stanovisko k provedení udržovacích prací OŽP a ÚP MěÚ Bílovec č.j. MBC/2621/16/ŽP/kla474/2016 ze dne 22.2.2016
19. Sdělení MěÚ Bílovec MBC/15972/17/ŽP/Bzo1741/2017 ze dne 7. 6. 2017 k úpravě lokality Dvořisko
20. Dopis Správy silnic Moravskoslezského kraje, zn. SSMK/2017/15266 o mimo-staveništní dopravě ze dne 15. 6. 2017
21. Rozhodnutí dle ust. § 43 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. č.j. SR/0080/PO/2010-5 a souhlas dle ust. § 44 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. , č.j. SR/0082/PO/2010-5, vyd. SCHKO Poodří ze dne 5.2.2011, a jejich následná prodloužení
22. Sdělení k ohlášenému záměru OŽP a ÚP MěÚ Bílovec č.j. MBC/4691/16/ŽP/kla471/2016 ze dne 22.2.2016
23. Plán péče o přírodní rezervaci Bažantula na období 2009-2018
24. Smlouva o souhlasu s uložením stavebního materiálu a vstupem a vjezdem na pozemky pana Miroslava Ruska, ev.č. 03659/SOPK/11
25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ev.č. 03659/SOPK/11
26. Smlouva o postoupení smlouvy o souhlasu s uložením stavebního materiálu a vstupem a vjezdem na pozemky ev.číslo 03659/SOPK/2011 ve znění dodatku č. 3 ze dne 16.2.2017, z Miroslava Ruska na Pozemky UNICAPITAL s.r.o.
27. Rozhodnutí o odvodech za dočasné odnětí půdy ze ZPF, MěÚ Bílovec, č,j, MBC/30612/17/ŽP/Bzo3621/2017, ze dne 13.11.2017
28. Rozhodnutí Moravskoslezského kraje č.j. MSK 91980/2017, sp.zn. ŽPZ/20357/2017/Fra 201.1.A15 ze dne 19.9.2017 o dočasném odnětí půdy ze ZPF.
29. Nabytí právní moci sp.zn. ŽPZ/20357/2017/Fra 201.1.A15

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 04.05.2018 v 10 hodin u rybníku Jezerní (v místě styku parcel č. 2230 a 2272, katastrální území Studénka nad Odrou). Místo se nachází u hranice přírodní rezervace Bažantula a je přístupné jednou z příjezdových cest na staveniště (od železničního přejezdu podél jižního okraje rybniční soustavy). Viz příloha č.1 zadávací dokumentace – mapka.

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. “

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 102 339 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky