Veřejná zakázka: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula – kácení dřevin

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 8905
Systémové číslo VZ: P18V00000056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula – kácení dřevin
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je kácení dřevin v rámci prací projektu podpořeného z OP ŽP 2014 - 2020 č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006467 „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“. Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu stavebních objektů „SO 05 – Kácení dřevin“ a „SO 05.1 Štěpkování a likvidace dřevin“ projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“, zpracované Ing. Milanem Bartolšicem, AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., 2016, aktualizované 2017 (dále jen PD). PD je součástí smlouvy o dílo, viz příloha č. 1. Předmětem této zakázky není kácení na ostrovech, vytrhávání a likvidace pařezů na hrázích ani ostatní stavební objekty dle PD.
Heslo pro odemčení excellového souborů „Priloha_4_Soupis prací a dodávek - VV - SO05_SO051 heslo stromy“ je: stromy

Práce budou prováděny na pozemcích č. parc. p. č. 2188/1, 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2183/6, 2187, 2189, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, - vše v k. ú. Studénka, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj. Všechny pozemky se nachází v I. a III. zóně CHKO Poodří.
Nejdříve bude připravena plocha určená ke skládce dříví na parcelách č. 2187, parc. č. 2188/1 a 2189 v lokalitě deponie Dvořiska – označena D. Předpokládá se zde výřez křovin, stromů, které by komplikovaly manipulaci na skládce. Předpokládá se i urovnání povrchu terénu v místě skládky.

Dále proběhne kácení celkem cca 1052 ks listnatých stromů (JS, LP, DB, VR, OL, méně pak ostatní listnaté dřeviny - JV, KL, BB, TR, HB, STR) určených k vykácení v souvislosti s následnými zemními pracemi a opravě hrází rybniční soustavy. Rybníky jsou v současné době vypuštěny a k manipulaci se dřevem bude možné za vhodných klimatických podmínek a vhodné techniky využít rybniční dna.

V rámci prováděných prací bude na skládce vzniklý materiál sortimentován na palivové dříví listnaté měkké, palivové dříví listnaté tvrdé, kulatinu a vlákninu.

Ke kácení jsou určeny lokality č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (především hráze rybníků ) a lokalita D určená pro staveniště a deponie materiálů - Dvořisko. Zákres jednotlivých lokalit se nachází v příloze smlouvy o dílo č. 6 V místech, kde proběhne souvislá těžba, jsou vyznačeny oranžovou reflexní barvou pouze hranice této plochy a to šipkami na stromech, které jsou určeny také ke kácení. Stromy označené oranžovými křížky káceny nebudou nebo bude o jejich kácení rozhodnuto dodatečně po konzultaci se zástupcem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje stromy pokácet, zbylou klest a potěžební zbytky vyklidit z ploch (lokalit), zlikvidovat ji v souladu s platnou legislativoua odvézt a zlikvidovat. Výše popsaný sortimentovaný materiál se zhotovtitel zavazuje naskládkovat na lokalitě D - Dvořisko, dle výše uvedeného, palivové dříví pak urovnat do metrových hrání. Popsané práce budou zhotoveny na všech dotčených lokalitách nejpozději do termínu 30. 3. 2018, s kompletním vyklizením lokality do 15.4.2018. Vymezení lokalit je patrné z Technologické mapy s vyznačením lokalit (nedílné přílohy smlouvy o dílo č. 6). Způsob provádění prací a další podmínky jsou uvedené v nedílné příloze smlouvy č. 5 Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy.

Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:
- Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod. Zároveň musí být neprodleně uvědoměn OŽP MěÚ Studénka. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např. „Spilkeen Oil Plus SK 3“ nebo sorbent obdobné kvality.
Bližší podmínky stanoví přiložená smlouva a projektová dokumentace (SO 05 a SO 05.1) a stanoviska.
Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s plánem péče pro PR Bažantula a s podmínkami souhlasů a vyjádření uvedených v projektové dokumentaci pro provádění stavby, které se vztahují k předmětné činnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen dbát podmínek v níže uvedených dokumentech (čísla odpovídají číslům dokumentů v Příloze č. 3 smlouvy o dílo):
1. Rozhodnutí dle ust. § 56 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – výjimka z ochranných podmínek ZCHD, č. j. 0006/PO/2016-5, ze dne 4. 3. 2016
2. Rozhodnutí dle ust. § 37 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – souhlas s činností v ochranném pásmu PR Bažantula, č. j. 0004/PO/2016-5, ze dne 4. 3. 2016
3. Rozhodnutí dle ust. § 45e ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – souhlas s činností v Ptačí oblasti Poodří, č. j. 0005/PO/2016-5, ze dne 4. 3. 2016
4. Rozhodnutí dle ust. § 8 ods. 1 zákona 114/1991 Sb. – povolení kácení, č. j. SR/0086/PO/2010-16, ze dne 29. 12. 2010
5. Rozhodnutí dle ust. § 44 ods. 3 zákona 114/1991 Sb. – souhlas s činností v CHKO Poodří, č. j. SR/0082/PO/2010-5, ze dne 5. 2. 2011
6. Dopis SCHKO Poodří, č.j. 01113/PO/2011/AOPK ze dne 11.5.2011 o posílení funkcí biokoridoru
7. Standard SPPK-D02-005:2014 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů
8. Plán péče o přírodní rezervaci Bažantula na období 2009-2018
9. Souhlas SPÚ s realizací kácení na pozemcích parc. č. 2187 a 2188/1 (id. podíl 4/10) v katastrálním území Studénka nad Odrou.

Povinná publicita a propagace projektu vychází z pravidel OPŽP. Povinnosti zhotovitele jsou upřesněny v příloze smlouvy č. 5 Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 043 088 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků