Veřejná zakázka: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10886
Systémové číslo: P19V00000410
Datum zahájení: 22.08.2019
Nabídku podat do: 02.09.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je hodnocení krajinného rázu CHKO Železné hory, resp. aktualizace obsahu studie z roku 2010 podle vývoje a současného stavu území a stavu poznání, podle platných právních předpisů. Důraz bude kladen na popis a vyhodnocení změn v území. Podrobněji budou zpracovány části díla „kategorizace sídel“ a „o ochraně volné krajiny“. Studie bude zahrnovat konkrétní podmínky ochrany krajinného rázu pro sídla (nebo jejich části, pokud se charakter zástavby v rámci sídel výrazně liší) tak, aby byly tyto podmínky využitelné k zapracování do územních plánů (ÚP). Studie bude obsahovat vymezení ploch území, kde bude postupováno podle § 12 odst. 2 zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK") (limity stanovené v rámci ÚP, regulačních plánů (RP), případně ÚP s prvky RP), podle Metodického pokynu MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování k uplatňování § 12 odst. 4 ZOPK, který byl publikován ve Věstníku MŽP (Ročník XXVII, září 2017, Částka 9).

Veřejná zakázka je dělená na dvě části, které jsou zadány v jednotlivých zadávacích řízeních:
1) Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les
2) Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 2 - CHKO Železné hory

Předpokládaná hodnota této části VZ: 206.611Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 363 636 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Seznam účastníků